Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens :
WESS bvba - Value Stay residenties
Luitberg 1, 1853 Strombeek-Bever
02 / 899 24 00
bookings@value-stay.be
www.valuestay.be
OND. 0671.676.795

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd zullen worden aangepast - hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail of telefonisch - direct of indirect (via onze leveranciers) ter beschikking worden gesteld. Door onze website te bezoeken, de pagina's te bekijken, deze te gebruiken en / of een reservering te maken, erkent u en gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

2. Vertrouwelijkheid
WESS bvba past hoge ethische regels toe en respecteert uw privacy. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

3. Betaling
Elke reservering is onmiddellijk contant betaalbaar op het moment van boeking, tenzij anders bepaald in de overeenkomst of offerte.

Bij gebreke van onmiddellijke betaling van de reservering of de factuur op de vervaldag, zal automatisch een rente van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag (met een minimum van 75 euro) worden gevorderd. En zonder ingebrekestelling.

De klant zal geen aanspraak maken op enige korting op de prijs, noch enig recht van retentie of verrekening op de betaling van facturen en / of reserveringen, tenzij specifiek overeengekomen.

WESS bvba behoudt zich het recht voor om zijn diensten zonder waarschuwing of formele kennisgeving op te schorten in geval van een onbetaalde reservering en / of factuur. Dit geldt ook voor lopende prestatie- en / of huurcontracten. WESS bvba behoudt zich het recht voor om alle goederen die in de appartementen aanwezig zijn achter te houden tot een verdere garantie van betaling van de verschuldigde sommen en om de toegang tot het gehuurde appartement (en) te weigeren.

4. Aangeboden diensten
WESS bvba zal steeds proberen haar diensten naar best vermogen te verlenen.

Door te reserveren in één van de woningen, gaat u een huurcontract aan met WESS bvba. WESS bvba biedt kamer- en atelierverblijven aan die geregistreerd en erkend zijn door Toerisme Vlaanderen.

Een kamer of studio huurt u altijd in de staat waarin deze zich bevindt. Alle gepubliceerde of aangekondigde foto's zijn louter indicatief en kunnen geen rechten doen ontstaan.

5. Annuleringsvoorwaarden
Er kunnen verschillende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn op het contract tussen WESS bvba en de klant, afhankelijk van het door de klant gekozen tarief:

Tarief restitueerbaar: U heeft gekozen voor een flexibel tarief waardoor u tot 24 uur voor aankomst kosteloos kunt annuleren. De waarde van de betaalde reservering wordt volledig terugbetaald als deze al is betaald. In het geval van een no-show is 100% van de waarde van de reservering verschuldigd door de klant en zijn annuleringskosten dus verschuldigd tot 100% van de prijs van de geannuleerde reservering (en).

WESS bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele wisselkoersverliezen.

Niet-restitueerbaar tarief: u heeft het goedkoopste tarief gekozen. Dit impliceert echter een gebrek aan flexibiliteit in termen van boeking (en). Het volledige bedrag dient op het moment van reserveren te worden betaald om uw reservering te garanderen. In geval van annulering, wijziging of no-show bedragen de annuleringskosten 100% van de geannuleerde reservering (en).

6. Annulering, wijzigingen en / of aanvullingen
Elke wijziging, bijkomende reservering of annulering dient schriftelijk en per e-mail te worden meegedeeld aan het e-mailadres bookings@value-stay.be van WESS bvba.
Geannuleerde reservaties kunnen niet terug geactiveerd worden zonder bevestiging van een van onze medewerkers.
Wijzigingen van reservaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
Prijsaanpassingen zijn mogelijk rekening houdend met het op dat moment geldende tarief.

Indien wordt vastgesteld dat de gehuurde lokalen worden gebruikt door meer personen als vermeld in de reservatie, zal de huurprijs verhoogt worden met 50,00 euro per persoon per dag. Het maximum aantal personen per kamer mag niet overschreden worden.

Voortijdig vertrek uit de door de huurder gehuurde kamer of studio ontslaat hem niet van zijn contractuele verplichtingen of van de vastgestelde voorwaarden tijdens de boeking.

7. Creditcards
Houd er rekening mee dat na acceptatie van uw reservering door WESS bvba, het verschuldigde bedrag onmiddellijk van uw creditcard wordt afgeschreven.

Bij het inchecken dient de gast de creditcard te tonen die gebruikt is om de reservering te maken. Als de klant de creditcard niet kan tonen of niet de houder is van de creditcard, moet een machtigingsformulier worden ingevuld door de rechtmatige eigenaar van de creditcard. Bij afwezigheid van de creditcard die gebruikt is om de reservering te maken, of een machtigingsformulier, behoudt WESS bvba zich het recht voor om contante betaling te vragen voor de reservering (en) en zal de vorige factuur die met de creditcard is gedaan, terugbetaald worden.

We gebruiken Secure Socket Layer (SSL) -technologie om uw creditcardgegevens te beveiligen en te versleutelen bij het verzenden van gegevens.

In het geval van creditcardfraude of ongeoorloofd gebruik van uw creditcard door een derde partij, dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en dekken zij alle kosten die door dergelijke fraude of misbruik worden gemaakt. Om schadevergoeding te krijgen, moet u de fraude melden aan uw kredietkaartmaatschappij (in overeenstemming met de meldingsprocedures en regels die zij vereisen) en ons onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail naar bookings@value-stay.be.

8. Inchecken en uitchecken
Inchecken is mogelijk vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst. Als u echter eerder wilt inchecken, kunt u tegen een toeslag een vroeg inchecken vanaf 11:00 uur aanvragen, onder voorbehoud van beschikbaarheid en alleen gegarandeerd na betaling.

U dient op de dag van vertrek voor 10.00 uur uit te checken. Als een late check-out gewenst is, kunt u tegen een meerprijs een late check-out aanvragen tot 13:00 uur, onder voorbehoud van beschikbaarheid en alleen gegarandeerd na betaling.

Als de sleutels op de dag van vertrek niet voor 10.00 uur worden ingeleverd tegen een afzonderlijke ontlading en het appartement niet opnieuw wordt verhuurd, heeft de eigenaar het recht om het contract te verlengen voor dezelfde periode als de periode van het basiscontract.

Indien de sleutels tegen die tijd niet zijn ingeleverd tegen de afzonderlijke ontlading en het appartement is opnieuw verhuurd, behoudt de verhuurder zich het recht voor om het appartement te verlaten en alle eigendommen van de huurder uit het appartement te verwijderen. In het laatste geval wordt een forfaitair bedrag van € 250,00 aan de huurder in rekening gebracht ter dekking van de hieraan verbonden kosten.

Vervroegd vertrek uit het door de huurder gehuurde appartement voor het einde van de gereserveerde vertrekdatum ontslaat de klant niet van zijn contractuele verplichtingen. In dat geval heeft WESS bvba het recht om alle resterende nachten te factureren, inclusief de gereserveerde faciliteiten.

9. Verplichtingen van de klant
De opdrachtgever moet het gehuurde als een goede vader gebruiken. Dit betekent onder meer dat de huisregels in acht moeten worden genomen, dat de huurder bij vertrek het appartement in goede staat dient achter te laten. Bij een defect worden de kosten van schoonmaken, reparatie of schilderen aan de klant in rekening gebracht. De beheerder van de woning en de directeur moeten onmiddellijk worden ingelicht.

Het is de klant ten strengste verboden om brandbare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten mee te brengen naar de woningen van WESS bvba, alsook om wijzigingen aan te brengen aan bestaande installaties, materialen of meubilair.

Elektrische installaties mogen nooit overbelast worden en brandblusinstallaties mogen niet misbruikt worden.

De opdrachtgever huurt een gemeubileerde kamer of studio voor een beperkte tijd. Het contract kan nooit worden onderworpen aan de huurwetgeving met betrekking tot het hoofdverblijf. Het is de klant niet toegestaan in het gehuurde appartement te wonen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Het aantal personen overeengekomen op de boekingsbevestiging kan niet worden overschreden zonder overleg met WESS bvba. In het geval dat het aantal huurders onverwachts wordt overschreden of in geval van een kennelijke fout, heeft WESS bvba het recht huurders de toegang tot het appartement te weigeren of de prijzen aan te passen aan het werkelijke aantal gebruikers.

Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WESS bvba. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Op internetgebruik is een fair use policy van toepassing.

10. Aansprakelijkheid en verzekering
Behoudens de beperkingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk is opgelopen, betaald of geleden door u als gevolg van een aantoonbare schending van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een totaalbedrag van het totaalbedrag. kosten van uw reservering zoals aangegeven in de bevestigingsmail (voor een incident of een reeks gerelateerde incidenten).

Bij waterschade of brand zijn de eigendommen van de huurder verzekerd tot een bedrag van maximaal 2.500 euro. De waarde van de goederen wordt bevestigd door een gespecialiseerde agent. Indien dit bedrag niet toereikend is gezien een mogelijk grote hoeveelheid kostbare goederen, adviseren wij de huurder het extra verhuurrisico te verzekeren tegen brand, waterschade en glasbreuk.

WESS bvba wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of letsel toegebracht aan huurders of door huurders van een appartement en die ook de oorzaak waren van de schade of letsel. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn schuld tijdens de huurperiode. WESS bvba is niet verantwoordelijk voor diefstallen uit gehuurde kamers of voertuigen die op de site geparkeerd staan of hun inhoud. Het wordt aanbevolen om een diefstal (reis) verzekering af te sluiten wanneer u met kostbaarheden reist.


11. Klachten
In geval van een klacht of gebrekkig materiaal, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de woning, die zal proberen het gebrek zo snel mogelijk te verhelpen. Indien het appartement voorziet in een televisie of andere elektrische of sanitaire toestellen die kapot gaan tijdens het korte of lange verblijf van de huurder, kan de huurder in geen geval voorzien in een vergoeding of een aftrek van de huurprijs. De inrichting voldoet aan de door ons gestelde normen, daar mogen huurders niet over klagen.

Klachten over schoonmaak dienen direct bij aankomst gemeld te worden. Indien uw klacht desondanks niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons kantoor (bookings@value-stay.be)

Alle klachten van welkdanige aard ook, dienen ons per aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen de twee dagen na de vaststellling van het aan de grond van de klacht liggende feit en uiterlijk binnen de 7 dagen na vertrekdatum. Na afloop van deze termijn is protest niet meer ontvankelijk en wordt als niet-bestaande beschouwd. Indien u zich niet aan deze regels en termijnen houdt, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.


12. Derde persoon
In de gevallen genoemd in 12.2 en 12.3 treedt Be-Housing op als reserveringsdienstverlener voor externe operatoren. Be-Housing stelt in deze gevallen gewoon haar boekingsplatform ter beschikking en treedt niet op als contractspartij. Be-Housing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in inhoud of foto's. Be-Housing is ook geen partij bij de gemaakte reserveringen. Be-Housing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dienstverlening van Behoc of Wess.

12.2 U gaat een contract aan met Behoc NV voor de volgende woningen:

Ambassador Suites Antwerpen

Condo Gardens Antwerpen

City Apartments Antwerpen

Budget Flats Antwerpen

12.3 U gaat een contract aan met Wess BVBA voor de volgende woningen:

Value Stay Brugge

Value Stay Brussels South

Value Stay Brussels Expo

Value Stay Blankenberge

Value Stay Menen{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x